Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Unia Europejska - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170002040

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002025

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001800

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:09
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001685

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001679

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:25
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001209

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:25
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000754

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:41
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000710

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:42
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000615

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:00
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000611

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:00
2017-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:02
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000515

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:04
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:04
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000192

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:12
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:12
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:14
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:15
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002040

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002025

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001800

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:09
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001685

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001679

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:25
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001209

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:25
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001103

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:29
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000754

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:41
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000710

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:42
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000615

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:00
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000611

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:00
2017-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:02
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000515

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:03
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:04
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:04
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000192

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:12
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:12
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:14
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:15:15
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014R0651

-

0000-00-00
32013R1407

-

0000-00-00
32013R1304

-

0000-00-00
32013R1303

-

0000-00-00
32013R1301

-

0000-00-00
32013R1300

-

0000-00-00
32013R1299

-

0000-00-00
32012R0966

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 966/2012 z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowych majcych zastosowanie do budetu oglnego Unii oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

2012-10-25
32012R0360

ROZPORZDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsibiorstwom wykonujcym usugi wiadczone w oglnym interesie gospodarczym (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-04-25
32006R1083

Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999

2006-07-11
32014R0907

ROZPORZDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupeniajce rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji patniczych i innych organw, zarzdzania finansami, rozliczania rachunkw, zabezpiecze oraz stosowania euro

2014-03-11
32014R0809

Rozporzdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr809/2014 zdnia 17lipca 2014r. ustanawiajce zasady stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1306/2013w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzdzania ikontroli, rodkw rozwoju obszarw wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoci

2014-07-17
32013R1306

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wsplnej polityki rolnej, zarzdzania ni i monitorowania jej oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

2013-12-17
32013R1305

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) i uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1698/2005

2013-12-17
32013R1303

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajce wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006

2013-12-17
32014R0508

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr508/2014 zdnia 15maja 2014r. wsprawie Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (WE) nr2328/2003, (WE) nr861/2006, (WE) nr1198/2006 i(WE) nr791/2007 oraz rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1255/2011

2014-05-15
32013R1380

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wsplnej polityki rybowstwa, zmieniajce rozporzdzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzj Rady 2004/585/WE

2013-12-11
32013R1316

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiajce instrument

2013-12-11
32012R1024

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie wsppracy administracyjnej za porednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewntrznym i uchylajce decyzj Komisji 2008/49/WE (

2012-10-25
32006L0022

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunkw wykonania rozporzdze Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczcych przepisw socjalnych odnoszcych si do dziaalnoci w transporcie drogowym oraz uchylajca dyrektyw Rady 88/599/EWG (Tekst majcy znaczenie dla EOG) - Deklaracje

2006-03-15
32004L0050

DYREKTYWA 2004/50/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajca dyrektyw Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego systemu kolei duych prdkocii dyrektyw 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

2004-04-29
32004L0026

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 zmieniajcej dyrektyw 97/68/WE w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do rodkw dotyczcych ograniczenia emisji zanieczyszcze gazowych i pyowych z silnikw spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajcych si po drogach

2004-04-21
32004L0022

Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzdw pomiarowych

2004-03-31
32004L0008

DYREKTYWA 2004/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepo uytkowe na rynku wewntrznym energii oraz zmieniajca dyrektyw 92/42/EWG

2004-02-11
32003L0044

DYREKTYWA 2003/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniajca dyrektyw 94/25/WE w sprawie zblienia przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Czonkowskich odnoszcych si do odzi rekreacyjnych

2003-06-16

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu